SPY?

上年已經蠢蠢欲動… 好想試下做spy…

長著這張臉孔,唔做好像有點浪費,誰叫我還是像個中學生…

唔知今年可唔可以真係俾我還左個心願呢…

其實除左上面的理由,仲想再做番個Freshmen,可以投入去玩,而唔係做個凡事憂心的OC…

但Tracy 又岩wor…

我講野都已經唔似個freshmen 啦…

um… ?_?